vluchtelingenhulpmook.nl

Financieel verslag 2020

2020

 

 

Financieel verslag 2020

Baten.

2020 was ook financieel een bijzonder jaar. Van de Gemeente Mook en Middelaar hebben we naast de subsidie voor onze reguliere activiteiten (€ 7850) ook € 1000 ontvangen voor ons zwemfonds. Helaas hebben we hier vanwege Corona geen invulling aan kunnen geven. Naast de subsidie hebben we dit jaar uitzonderlijk veel giften ontvangen. In totaal € 13.890, waarvan één grote gift. Alle donateurs worden natuurlijk zeer bedankt. Tenslotte hebben we, in samenspraak met de gemeente , een Taalontwikkelproject opgezet. Voor dit taalproject hebben we € 15.000 aan subsidie ontvangen. Voor dit taalproject voeren we een aparte projectadministratie.

 

Lasten.

Onze uitgaven zijn over bijna alle posten lager dan andere jaren. Ook dit ishet gevolg van Corona. Bijna alle sociale activiteiten zijn afgelast, of in een andere, meer beperkte vorm uitgevoerd. Onder onze (taal)vrijwilligers zijn veel 60+ers, waardoor men terughoudend werd om taalles te geven. De taalondersteuning is gestagneerd, waardoor minder vrijwilligersvergoedingen zijn uitbetaald. Ook is het aantal nieuw ingestroomde vluchtelingen minder dan verwacht, waardoor er ook minder kosten zijn gemaakt bij de begeleiding van deze nieuwkomers. Opvallend is wel dat de bankkosten fors hoger zijn uitgevallen. De oorzaak hiervan is fors hogere tarieven per maand. Voorts hebben we, om alle vrijwilligers een hart onder de riem te steken, een kerstattentie gegeven, die onder de post representatie is geboekt. Omdat er minder activiteiten zijn gehouden, en er minder ondersteuning is gegeven, hebben we in totaal € 1851,02 minder uitgegeven dan begroot.

Omdat voorts er ook het bijzonder hoge bedrag van € 13.890 aan gulle giften is ontvangen (€ 13.390 meer dan begroot), is er in 2020 een uitzonderlijk financieel resultaat behaald van € 16.241,02. Dit resultaat is exclusief de stand van zaken Taalontwikkelproject, en wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.

 

Voor het taalontwikkelproject is een aparte projectbegroting opgesteld. In oktober is een subsidie verstrekt van € 15.000. De groepen zijn in november gestart. De gemaakte kosten betreffen zaalhuur en docentkosten in november en december. 

 

 

 

Molenhoek, maart 2021